top of page

Vnitřní řád ordinace

Lemedika, s.r.o. 

IČ: 02458829

 

1. Ctíme Práva pacientů. Pokud máte nějaký námět, stížnost či problém, můžete jej popsat do knihy stížností u zdravotní sestry nebo lépe napsat email na praktikpisek@seznam.cz.

Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme. V případě, že nejste s něčím spokojeni nebo Vás něco rozzlobí a situace se v danou chvíli jeví jako zde neřešitelná, kontaktujte lékaře, který Vám pomůže situaci v klidu vyřešit a najít optimální možné východisko.

 

2. Při vstupu do ordinace na vyzvání personálem předkládejte zdravotní průkaz pojištěnce. Můžeme požadovat, abyste prokázal/a svou totožnost platným dokladem s Vaší fotografií (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu). V opačném případě může být Vaše návštěva u lékaře odmítnuta. Při jakékoliv změně pojišťovny, jména, adresy bydliště, čísla telefonu, mailu, zaměstnavatele, hlaste tyto změny bezodkladně.

 

3. Dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit včas na objednávku, zavolejte, napište email.  V případě, že dorazíte na objednaný termín s více než 15 minutovým zpožděním, může být Vaše návštěva u lékaře přeložena nebo odmítnuta, aby nedošlo k narušení časů objednání ostatních pacientů. Doporučujeme proto ponechat si dostatečnou časovou rezervu.

 

4. Respektujte, že pořadí pacientů určuje lékař. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Bohužel mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročností problému pacienta před Vámi, který vyžaduje od lékaře více času, než bylo plánováno. Tuto situaci nejsme schopni předem ovlivnit, protože často nevíme, co pacienta k lékaři přivádí. Ponechejte si proto, prosíme, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte. Registrovaní pacienti mají přednost před neregistrovanými, pokud nejsou klinické důvody, aby tomu bylo jinak.

Na veškeré prohlídky, potvrzení či jinou administrativu je nutné se předem objednat. Nenechávejte prosím proto tyto záležitosti na poslední chvíli. Doba pro objednání může být jeden, ale také dva a více týdnů (v závislosti na ročním období a vytíženosti lékařů). Lékař si může navíc před potvrzením vyžádat potřebná doplňující vyšetření. Zejména pokud nechodíte každé dva roky na pravidelné preventivní prohlídky, je třeba s touto možností počítat.

Totéž platí u prohlídek k předoperačnímu vyšetření.

Akutní tzn. neodkladné zdravotní potíže je nejlépe řešit do 9,00, kdy máme k dispozici odvoz krve a jiného biologického materiálu do laboratoří.

Čas, na který je pacient objednán neznačí čas kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy pacient čeká v čekárně.

Neobjednaní akutní pacienti jsou zváni do ordinace podle tíže jejich obtíží nebo v nejbližším možném čase mezi objednanými pacienty.

Neobjednaní pacienti s neakutními obtížemi musí vyčkat na volný čas v ordinační době nebo jsou zdravotní sestrou objednáni na určitý termín.

Ačkoli se snažíme, aby tomu tak nebylo, je nutné počítat s tím, že můžete čekat delší dobu na ošetření. Doporučujeme proto vzít si knihu apod.

 

5. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Dávejte prosím pozor na který typ ošetření či prohlídky se objednáváte. Např. pokud se objednáte na standardní ošetření, nebude obvykle možné provést prohlídku preventivní či k řidičskému průkazu, a to proto, že každá prohlídka s sebou nese jiný čas na sesterně a jiný u lékaře. Může také nastat situace, kdy lékař Vás požádá přijít znovu k dořešení Vašich obtíží. Rozumíme, že někdy je potřeba řešit více obtíží najednou, ale lékaři se musí postarat i o další čekající pacienty, abychom předešli velkému časovému skluzu u ostatních. Stává se to výjimečně, ale pokud k takovéto situaci dojde, respektujte, prosíme, lékaře a sjednejte si s ním další termín ošetření.

 

6. V čekárně ani v ordinaci netelefonujte. Vaše hovory je mohou ostatní pacienty rušit.

Uklízejme po sobě. Veškeré odpadky, prosíme, vyhazujte do odpadkového koše v čekárně.

Je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky v prostorách zdravotnického zřízení.

Taktéž prosím nevoďte psy (kromě asistenčních psů) ani jiná zvířata do zdravotnického zařízení.

Prostory čekárny jsou monitorované kamerovým systémem se záznamem pro vaši i naši bezpečnost.

Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy ve zdravotnickém zařízení bez předchozího písemného souhlasu.

 

7. Jakékoli projevy rasismu či diskriminace jsou pro nás nepřijatelné. Část našich pacientů pochází z jiných zemí než ČR. Všichni společně utváříme jeden multikulturní tým a poskytujeme tak zdravotní péči všem pacientům bez rozdílu barvy pleti či národnosti. Jakékoli narážky, ať už ústní či písemné na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor našich pacientů nebo zaměstnanců, nebudeme tolerovat.

 

8. Mluvíme česky, anglicky. Z tohoto důvodu nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky nebo resp. pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.

 

9. Prostory naší čekárny jsou omezené. Pokud k nám přicházíte v akutních hodinách v doprovodu další osoby/osob a čekárna bude plná nemocných pacientů, pro které nebude místo k sezení, je třeba počítat s tím, že Váš doprovod může být vyzván, aby své místo uvolnil nemocným.

 

10. Souhlas s výkonem. Nepožadujeme písemný souhlas se žádným výkonem prováděným v ordinaci, s výjimkou případů, které stanoví zákon (například souhlas s odběrem krve na testování HIV). Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.

 

11. Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, najdete na našich internetových stránkách a v čekárně ordinace. Je vaší povinností uhradit cenu za výkon, který nehradí pojišťovna. Pokud nevíte, zda a jak je daný výkon zpoplatněn, zeptejte se prosím.

 

12. Pacient může požádat o registraci v naší ordinaci, jestliže je starší 18 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři. O přijetí registrace rozhoduje lékař potvrzením registračního listu.

 

Pokud se registrujete k jinému praktickému lékaři, Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 30 dnů. Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.

 

13. Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pokud se nejedná o neodkladnou péči, účtuje si ordinace poplatek za vyšetření dle platného ceníku.

 

14. Podle § 48 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách může lékař – poskytovatel zdravotních služeb odmítnout přijetí pacienta do péče. Na žádost pacienta lékař vystaví a vydá pacientovi písemnou zprávu o odmítnutí přijetí do péče.

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.

 

15. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci, dokumentaci však nelze vynášet z ordinace, kopie si musí pacient pořídit přímo v naší ordinaci za úplatu dle platného ceníku.

 

16. Příjem pacientů končí 15 minut před skončením ordinační doby.

 

17. Návštěvní služba je prováděna pouze po předchozí domluvě se zdravotním personálem ordinace.

 

 

Porušení vnitřního řádu má důsledky.

V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

bottom of page